comma

Pakiet udostępnia polecenie umożliwiające zmianę sposobu prezentacji liczników, polegające na podzieleniu liczby na sekcje po trzy cyfry, oddzielone wskazanym separatorem (domyślnie jest to przecinek).

\renewcommand\thesection{\commaform{section}}
parametrem polecenia \commaform może być jedynie nazwa licznika.

Domyślny separator definiuje polecenie \commaformtoken, możemy go zmienić np. w następujący sposób:

\def\commaformtoken{\,}
teraz wstawia ono mały odstęp między każde trzy cyfry (licząc od końca).

Zobacz także pakiet numprint.

Pakiet jest dostępny pod adresem:
ftp://ftp.gust.org.pl/TeX/macros/latex/contrib/carlisle


Włodzimierz Macewicz
Ostatnie zmiany: 05.05.2014.